czwartek, 30 lipca 2015


miałam kiedyś sen...
Po­czci­wy pan Se­gu­in, nie­zdol­ny po­jąć cha­rak­te­ru swo­ich by­dlą­tek, mar­twił się, aż w koń­cu so­bie po­wie­dział:
– Skoń­czy­ło się. Ko­zom się u mnie nu­dzi… Nie przy­cho­wam ni jed­nej.
Nie pod­dał się mimo to znie­chę­ce­niu i po­stra­daw­szy sześć kóz w je­den i ten sam spo­sób, ku­pił siód­mą; tyl­ko że tym ra­zem po­sta­rał się o cał­kiem mło­dą, aby się ła­twiej mo­gła przy­zwy­cza­ić do po­zo­sta­nia u nie­go

wtorek, 28 lipca 2015


miałam kiedyś sen...
              Był sobie mały chłopiec, ale nie mówcie mu, że tak o nim mówimy. On myśli, że jest duży, prawie tak duży jak jego tata....

sobota, 18 lipca 2015

sobota, 11 lipca 2015Na bgnach Everglades
zielone łany glonów
pola uprawne dl aligatorów
mieszkania bez opłaty
Michał M.


piątek, 10 lipca 2015

czwartek, 9 lipca 2015

środa, 8 lipca 2015

wtorek, 7 lipca 2015


Cień, wahanie, miękkie i 
drżenie, migotanie, bliskość jako 
chwila, niebieska lu trop zwierzyny
M.Donhausenpiątek, 3 lipca 2015