poniedziałek, 23 listopada 2015

wtorek, 17 listopada 2015
A ja prze­cież mogłabym z nim ko­pać stud­nie, gdy­by się oka­zało, że tam, gdzie mnie za­biera, nie ma jeszcze wody.
J.Wiśniewski

wtorek, 10 listopada 2015

To nie ta­kie jed­nak pros­te spoj­rzeć, gdy się spoj­rze­niem do­tyka bólu.
W.Mysliwski

niedziela, 8 listopada 2015...Od­kryłem, jak bar­dzo egois­tyczne pot­ra­fi byc szczęście. Szczęście chro­ni się przed wszys­tki­mi, za­myka za sobą drzwi, za­myka okien­ni­ce i za­pomi­na o całym świecie wznosząc wokół so­bie niez­do­byte mu­ry. Szczęscie zakłada, że nie chce­my widziec świata ta­kim, ja­kim jest. Owe­go wie­czo­ru szczęście uka­zało się ja­ko coś nie do zniesienia..
E.E.Schmitt